Základní škola

Základní škola

Cílem vzdělávání na základní škole je dosáhnutí co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností, osobnostních kvalit. Jejím dalším úkolem je připravit jedince na zapojení do běžného života. ZŠ umožňuje žákům plnit povinnou školní docházku, která je devítiletá a člení se na 1. stupeň (1. - 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Je určena pro žáky s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou vzdělávat v běžné základní škole. Poskytuje žákům výchovu a vzdělání způsobem přiměřeným jejich postižení.
Vzdělávání probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP - ZV "Škola jako celoživotní dílna". Hodnocení je formou širšího slovního hodnocení. Po úspěšném ukončení základní školy žák získá základní vzdělání.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje pedagog a asistent pedagoga.


Základní škola speciální


V ZŠ speciální se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Ve škole se snažíme žákům vytvářet rodinné prostředí a bezpečné klima. Ve výchově a vzdělávání používáme zajímavé, alternativní a tvořivé metody, které nám lépe umožňují uplatňovat u žáků individuální přístup. Snažíme se posilovat zdravé sebevědomí žáků. Samozřejmostí je úzká spolupráce s rodiči.

Vzdělávání probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu ŠVP - speciální "Škola porozumění". Hodnocení je formou širšího slovního hodnocení. Docházka na ZŠ speciální je desetiletá. Po úspěšném ukončení získá žák základy vzdělání.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje pedagog a asistent pedagoga.