Základní škola

Základní škola

Cílem vzdělávání na základní škole je dosáhnutí co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností, osobnostních kvalit. Jejím dalším úkolem je připravit jedince na zapojení do běžného života. ZŠ umožňuje žákům plnit povinnou školní docházku, která je devítiletá a člení se na 1. stupeň (1. - 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník).

Vzdělávání probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP - ZV "Škola jako celoživotní dílna". Po úspěšném ukončení základní školy žák získá základní vzdělání.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje pedagog a asistent pedagoga.Základní škola speciální

Cílem vzdělávání na základní škole speciální je osvojení základních vědomostí, dovedností a návyků potřebných k orientaci v okolním světě. Jedním z důležitých úkolů je vybavit žáky triviem (čtení, psaní, počty). Dále zvládnutí sebeobsluhy a osobní hygieny. Docházka na ZŠ speciální je desetiletá. Hodnocení je formou širšího slovního hodnocení. Po úspěšném ukončení získá žák základy vzdělání.

Rehabilitační program, který je určen pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, rozvíjí komunikační dovednosti, pohybový rozvoj, multismyslové vnímání, pocit jistoty a sounáležitosti, sociální kompetence. Vzdělávání probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu ŠVP - speciální "Škola porozumění".

Výchovu a vzdělávání zajišťuje pedagog a asistent pedagoga.