Střední škola

Praktická škola jednoletá

Výsledky vzdělávání:

Doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání dosažených v průběhu docházky do základní školy praktické nebo speciální. Osvojení si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získání perspektivní možnosti uplatnění se v různých profesních oblastech i životě.


Pro koho je škola určena?

  • Žákům s mentálním postižením, žákům s kombinovaným postižením a s diagnózou autismus, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické, ukončili povinnou školní docházku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy.

  • Praktická škola jednoletá je určena pro chlapce i dívky.


Forma studia:
Denní organizace výuky odpovídá schopnostem a možnostem žáků a respektuje jejich individuální zvláštnosti.

Přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek.

Způsob ukončení: Závěrečná zkouška.

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.


Očekávané výstupy:

  • Osvojení si poznatků obsažených ve vzdělávacím programu.

  • Rozvoj komunikačních dovedností - ústních i písemných.

  • Plnění stanovených povinností, dodržování morálních zásad, orientace v mravních hodnotách a společenském chování.

  • Osvojení si zdravého životního stylu, podílení se na ochraně životního prostředí.

  • Seznámení s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti.

  • Osvojení si základních pracovních dovedností, návyků, pracovních postupů potřebných v praktickém životě i budoucí profesi, znalost zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel ochrany osob před následky mimořádných událostí.


Pracovní uplatnění:
Pomocné práce ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, v zemědělství a chráněných pracovištích.